Наука

Біловус Л. І. Україномовна періодика у національно-культурному житті української діаспори США (1991-2017 рр.) / Л. І. Біловус. – Тернопіль, 2017. – 576 с.

У пропонованій монографії зосереджено на надзвичайно розгалуженій мережі різнопрофільної україномовної періодики США, що є не тільки своєрідним виразником і презентатором українства за океаном, а й умовою становлення національної спільноти, самоствердження українців. Досліджувані матеріали підкреслюють важливі проблеми українців як етнічної групи на американському континенті, зв’язки з історичною батьківщиною та українцями в інших країнах, власне, дають надзвичайно цінний матеріал щодо історії української еміграції, її національно-культурного життя. Узагальнений досвід щодо збереження своєї національної ідентичності українською діаспорою в полікультурному та іншомовному середовищі США, презентований через її україномовну періодику, вважаємо, може стати важливим та корисним і для самої України, зокрема для формування світогляду прийдешнього покоління.


Шкіцька І. Ю. Основи академічної доброчесності: практикум : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Шкіцька Ірина Юріївна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 64 с.

Практикум з основ академічної доброчесності розроблений для вивчення теоретичних питань курсу і набуття практичних навичок створення та редагування наукових текстів різних жанрів. Посібник містить тематику практичних занять, список рекомендованої літератури, питання для обговорення, низку різнопланових завдань для успішного опанування курсу. Вправи, тестові та ситуаційні завдання можуть бути використані для аудиторної роботи й самоконтролю, допоможуть у засвоєнні правил наукового етикету, підвищенні грамотності та культури академічного спілкування.


Шкіцька І. Ю. Сучасна мовна комунікація в публічному управлінні : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Шкіцька Ірина Юріївна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 312 с.

У навчальному посібнику висвітлено питання ділової комунікації, мовної культури та етики фахового мовлення, систематизовано й структуровано основні відомості про мову ділового спілкування, показано особливості її лексичних, морфологічних і синтаксичних засобів. Посібник містить велику кількість завдань для аудиторної та самостійної роботи. Тести і вправи до кожної теми сприяють засвоєнню знань, виробленню та удосконаленню навичок культурного усного й писемного книжного мовлення. Для студентів вищих навчальних закладів, мовознавців, викладачів, учителів української мови та всіх, хто цікавиться питаннями культури мовлення й прагне підвищити свою грамотність (Рекомендовано до друку Вченою радою Тернопільського національного економічного університету (протокол № 2 від 25 жовтня 2017 року).


Шкіцька І. Ю. Маніпулятивні тактики позитиву : лінгвістичний аспект : монографія / Ірина Юріївна Шкіцька ; за науковою редакцією проф. В. М. Бріцина. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. − 440 с. : іл.

Монографія є цілісним дослідженням вербального вияву маніпулятивної стратегії позитиву в українській мові. З’ясовано специфіку реалізації маніпулятивного потенціалу експресивів. Показано шляхи інтенсифікації маніпулятивного впливу. Встановлено лексико-фразеологічні, морфолого-синтаксичні та стилістичні особливості меліоративних маніпулятивно маркованих мовних засобів. Висвітлено соціокомунікативний аспект маніпулятивних тактик позитиву. Для мовознавців, студентів філологічних факультетів, учителів української мови, фахівців у галузі психології та філософії, а також усіх, хто цікавиться проблемами сучасної лінгвістики.


Шкіцька І. Ю. Управлінське документознавство : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»/ Шкіцька Ірина Юріївна. – Тернопіль : ТОВ «Новий колір», 2009. − 251 с.

У посібнику викладено теоретичний матеріал навчальної дисципліни «Управлінське документознавство». Визначено місце управлінського документо-знавства серед суміжних дисциплін, висвітлено історичні засади управлінського документування, розкрито питання типології документів, їх уніфікації та стандартизації, організації роботи з документами, охарактеризовано основні групи управлінської документації. Крім теоретичного матеріалу, кожна тема містить план, список літератури, питання та завдання для самоконтролю, тести. У кінці посібника розміщено термінологічний словник та зразки найпоширеніших документів, використовуваних в управлінській діяльності. Призначений для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», викладачів і осіб, що цікавляться питаннями складання, оформлення та функціонування управлінських документів.


Шкіцька І. Ю. Лінгвістичні основи документознавства: навч.-метод. посібник для студ. вищих навчальних закладів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». – вид. 2-ге, перероб. і доп. − Тернопіль: Воля, 2010. − 264 с.

У посібнику викладено теоретичний матеріал навчальної дисципліни «Лінгвістичні основи документознавства». Визначено місце офіційно-ділового стилю в стилістичній системі української мови, висвітлено особливості текстів службових документів на лексичному, морфологічному та синтаксичному рівнях, подано загальні правила оформлення й організації текстів документів із використанням новітніх комп’ютерних технологій. Крім розгорнутих тез, кожна тема містить план, список літератури, питання і завдання для самоконтролю, вправи. У кінці модулів розміщено тестові питання. Призначений для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», викладачів і осіб, що цікавляться питаннями складання й редагування текстів службових документів.


Шкіцька І. Ю. Аналітико-синтетична переробка інформації : навч.-метод. посібник для студ. вищих навчальних закладів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» / І. Ю. Шкіцька. – вид. 2 ге, доп. – Тернопіль : ТОВ «Новий колір», 2009. − 152 с.

У посібнику в стислій формі подано теоретичний матеріал навчальної дисципліни «Аналітико-синтетична переробка інформації». Крім розгорнутих тез, кожна тема містить план, список літератури, основні поняття, питання і завдання для самоконтролю, тестові питання тощо. Для покращення сприйняття та запам’ятовування інформації автор вдається до її репрезентації у вигляді таблиць і схем. Призначений для викладачів, студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», фахівців сфери документної комунікації.


Шкіцька І. Ю. Українська мова (за професійним спрямуванням) : тести, завдання, відповіді : навч. посіб. для вищ. та серед. спец. навч. закладів. – 3-тє вид., стереотип. / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник. Лист 1/11– 1959 від 19.05.2003. – Тернопіль : Фірма «Синтез-поліграф», 2007. – 120 с.

У навчальному посібнику запропоновано методику вивчення різних видів документів та специфіки офіційно-ділового стилю. Посібник допоможе студентам засвоїти правила складання ділових паперів із дотриманням норм української літературної мови. Після тестових питань розміщено конструктивні завдання на складання документів, редагування текстів тощо. Для викладачів, студентів денної та заочної форм навчання, учнів середніх спеціальних навчальних закладів.


Білик Н. Культурологічна спадщина Богдана Лепкого : монографія / Надія Білик. – Тернопіль : Богдан, 2013. – 184 с. : іл.

     У монографії комплексно досліджено культурологічну спадщину Богдана Лепкого. Розглянуто творчість митця у біографічному та історико-культурному контексті. Із залученням архівних матеріалів і документів простежено роль Богдана Лепкого в утверджені національної самосвідомості українців, у збереженні та популяризації культурного надбання українського народу. Проаналізовано культурологічну концепцію Б. Лепкого, її вияв у творчості митця.

     Видання цієї книги здійснене завдяки фінансовому сприянню Канадського інституту українських студій Альбертського університету.


Лепкий Богдан. Сотниківка. Історична картина з часів Івана Виговського : повість. Інсценізації О. Скалозуба та Б. Мельничука / упорядкування та передмова Надії Білик. – Тернопіль : Богдан, 2012. – 280 с.

     До збірника  увійшли повість Богдана Лепкого "Сотниківка. Історична картина з часів Івана Виговського" та дві її інсценізації, які здійснили Олекса Скалозуб та Богдан Мельничук; ці три твори опубліковано в одній книжці вперше.

     Видання цієї книги здійснене завдяки фінансовому сприянню Канадського інституту українських студій Альбертського університету.


Лепкий Богдан. ВИБРАНІ ТВОРИ : у 2 т. – Т. 2. / упорядкування та передмови Надії Білик, Наталії Гавдиди; примітки Надії Білик, Наталії Гавдиди, Лариси Білик. – Київ : Смолоскип, 2011. – 616 с.

     До другого тому «Вибраних творів» видатного українського письменника, вченого, культурно-просвітнього та громадсько-політичного діяча Богдана Сильвестровича Лепкого (1872–1941) ввійшли його публіцистичні статті, промови, наукові розвідки та дослідження, більшість з яких опубліковано в Україні вперше.

     Видання цієї книги здійснене завдяки фінансовому сприянню Канадського інституту українських студій Альбертського університету.


Лепкий Богдан. ВИБРАНІ ТВОРИ : у 2 т. – Т. 1. / упорядкування та передмова Надії Білик, Наталії Гавдиди; примітки Надії Білик. – Київ : Смолоскип, 2011. – 606 с.

     До першого тому «Вибраних творів» видатного українського письменника та громадсько-культурного діяча Богдана Сильвестровича Лепкого (1872–1941) ввійшли його поезії, віршовані драми, повість «Зломані крила», оповідання та новели, а також спогади. Більшість цих творів опубліковано в Україні вперше.

     Видання цієї книги здійснене завдяки фінансовому сприянню Канадського інституту українських студій Альбертського університету.


Блашків О. В. Тенденція до «ліризації» драми у творчості О. Олеся та В. Б. Єйтса : монографія / О. В. Блашків. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 164 с.

У монографії досліджено лірично-драматичний синкретизм поетики та прояви ліричної стихії у драмах О. Олеся та В. Б. Єйтса. Зосереджено увагу на генологічному аналізі міжродового утворення – ліричній драмі, та її особливих різновидах у різних літературах – поетичній драмі, драматичній поемі (етюді). Виявлено художні особливості драматичних поем (драматичних етюдів) О. Олеся та В. Б. Єйтса з урахуванням «синтетичної» природи жанру. На теоретичному рівні уточнено функціонування понять «ліризм», «ліричне». Охарактеризовано засоби текстуального вияву ліричної стихії у драматургії обох митців, визначаючи індивідуальні і національні особливості символістської драми О. Олеся та В. Б. Єйтса. Монографія є цілісним дослідженням драматургії поетів в органічному зв’язку з основними літературно-художніми тенденціями fin de siècle, психологією творчості обох письменників, їх лірикою. Типологічне зіставлення здійснене на тематичному, образотворчому, жанровому та міфопоетичному рівнях. Окреслено глибинні витоки філософсько-естетичних систем письменників, своєрідність їхніх світовідчуттів. У руслі сучасної компаративістики досліджено типологічні збіги – на рівні  основних мотивів, сюжетів, образів, символів, особливостей поетики, а також розходження, пов’язані з унікальністю індивідуальної манери кожного з драматургів та відмінними умовами творчості. Розраховано на широке коло літературознавців, театрознавців, філологів, викладачів і студентів, усіх, хто цікавиться літературою та драматургією.  


Боднарчук Ю. Ю. Шлях розпачу і надії. Соціально-економічні умови депортації та розселення на Тернопільщині українців із Польщі : монографія / Ю. Ю. Боднарчук. – Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ» 2012. – 332 с. : іл.

У монографії на основі ґрунтовного аналізу архівних джерел, опублікованих документів і наукової літератури висвітлено основні риси соціально-економічного розвитку українців у Польщі напередодні депортації та їхні демографічні показники у межах компактного проживання локально-етнічних груп. Встановлено періоди і напрямки заселення Тернопільщини та основні закономірності, що виникли при розміщенні депортованих українців у області. Описано рівень матеріального забезпечення, відповідно до ґарантій, визначених в Угоді про евакуацію та зміни соціальної структури переселенців у ході пристосування до радянської системи господарювання. Книга розрахована на істориків, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.Білик Н. Богдан Лепкий. Життя і діяльність : монографія / Надія Білик. – Тернопіль : Джура, 2001. – 172 с.

У книзі здійснено комплексне дослідження життя й діяльності Б. С. Лепкого (1872–1941) через призму української національної ідеї. Головну увагу приділено змісту, формам і напрямам цієї діяльності. Розглянуто процес становлення та еволюції національно-патріотичних поглядів діяча. Проаналізовано роль його письменницької, наукової, культурно-просвітньої та громадсько-політичної діяльності в українському національному відродженні, у піднесенні національної свідомості українського народу. Досліджено постать діяча у контексті українсько-польських взаємин, а також значення Б. Лепкого у популяризації української культури серед інших народів. Встановлено місце Б. Лепкого в історії вітчизняної культури.


«Як з Бережан до Кадри січовики манджали...»: Збройна боротьба Українських січових стрільців проти російських загарбників на Бережанщині (друга половина 1916 – середина 1917 р.) / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Джура, 2016. – 72 с.


Леґіон Українських січових стрільців: формування, ідея, боротьба. – 2-ге вид., доп. / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Джура, 2016. – 628 с. : іл.


За волю й славу України: Нариси з історії Українського січового стрілецтва та Української галицької армії / М. В. Лазарович, Б. І. Мельничук, Р. М. Матейко. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2015. – 320 с. : іл.


Станиславів і Український леґіон / Іван Монолатій, Микола Лазарович. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. – 104 с.


Етнополітика української влади доби Національно-визвольних змагань 1917–1921 років: компаративний аналіз : монографія / М. В. Лазарович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 760 с.


Історія України : навчальний посібник. – 3-тє вид., стер. / М. В. Лазарович. – К. : Знання, 2013. – 685 с.


Чин леґіону Українських січових стрільців на Тернопіллі (друга половина 1915 – початок 1918 р.) / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2012. – 224 с. : іл.

У дослідженні на основі широкого кола опублікованих та архівних матеріалів висвітлено події, пов'язані з російською окупацією Тернопілля під час Першої світової війни, та збройну боротьбу леґіону Українських січових стрільців проти загарбників на теренах краю. Проаналізовано процес становлення стрілецтва як національної військово-політичної формації, яка поряд із воєнними діями активно займалася ідейно- політичною працею, подано основні напрямки культурно-мистецької та просвітницької діяльності. УСС, їх вплив на формування та поглиблення національної свідомості українського суспільства. Значну увагу приділено розгляду становища мешканців Тернопільщини в роки воєнного лихоліття. У додатках подано документи, пов'язані з перебуванням УСС у краї, поіменний список уродженців Тернопілля, які під час Першої світової війни служили в складі стрілецького леґіону, та короткі біографії окремих із них. Книга містить близько 600 світлин і розрахована на усіх, хто цікавиться вітчизняною історією та минувшиною Тернопільської області.


Студентський науковий гурток

При кафедрі працює студентський науковий гурток під керівництвом доктора філологічних наук, професора Шкіцької Ірини Юріївни. Активні члени гуртка: Коломієць Галина, Мартинюк Оксана, Чумак Віта, Репецька Ірина, Безушко Наталя, Холопова Вероніка. Протягом 2016-2017 н.р. студенти брали активну участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт із природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 н. р. зі спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" (напрям "Інформаційна діяльність") (23 березня 2017 року, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського), у І Міжнародній студентській науковій конференції "Правова система України в умовах європейської інтеграції: погляд студентської молоді" (3-4 квітня 2017 року, ТНЕУ), у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»,  у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій «Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору» (27-28 квітня 2017 р., Київ), мають публікації тез конференцій.