Наука

Transformational processes of the social and humanitarian sphere of modern Ukraine in the conditions of war. Challenges, problems and prospects. Ružomberok: VERBUM - vydavateľstvo KU, 2023. 317 р.


Culture in the spiritual life of Slavic nations: Proceedings of an international conference. Ružomberok: VERBUM - vydavateľstvo KU, 2021. 386 р.


Культурологічні студії: збірник есе студентів / за редакцією Н. І. Білик. Тернопіль : ЗУНУ, 2021. 42 с.

У збірнику зібрано есе студентів, учасників наукового гуртка «Культурологічні студії» (керівник – кандидат історичних наук, доцент Білик Надія Іванівна), який функціонує на кафедрі інформаційної та соціокультурної діяльності ЗУНУ впродовж 2018–2021 років. Есе стали результатом наукових досліджень студентів у рамках вивчення дисциплін «Мистецтвознавство» та «Кураторство в культурі та мистецтві». У них висвітлено думки студентів з приводу перегляду художніх виставок і фільмів, узагальнено їх враження від споглядання творів мистецтва в музеях міста Тернополя. http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/47572    


Україна і світ у концептуальних засадах Патріарха Йосифа Сліпого: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, Тернопіль, 11-12 листопада 2022 р. / під заг. ред.: О. Є. Гомотюк. Тернопіль: ЗУНУ, 2023. 192 с.


Міжрелігійний діалог та його вплив на суспільство, політику, бізнес, культуру: збірник матеріалів міжнародної наукової конференції, Тернопіль, 13 жовтня 2021 р. / під заг. ред.: О. Є. Гомотюк. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2021. 260 с.


Біловус Л. І. Україномовна періодика у національно-культурному житті української діаспори США (1991-2017 рр.) : монографія. Тернопіль, 2017. 576 с.

У пропонованій монографії зосереджено на надзвичайно розгалуженій мережі різнопрофільної україномовної періодики США, що є не тільки своєрідним виразником і презентатором українства за океаном, а й умовою становлення національної спільноти, самоствердження українців. Досліджувані матеріали підкреслюють важливі проблеми українців як етнічної групи на американському континенті, зв’язки з історичною батьківщиною та українцями в інших країнах, власне, дають надзвичайно цінний матеріал щодо історії української еміграції, її національно-культурного життя. Узагальнений досвід щодо збереження своєї національної ідентичності українською діаспорою в полікультурному та іншомовному середовищі США, презентований через її україномовну періодику, вважаємо, може стати важливим та корисним і для самої України, зокрема для формування світогляду прийдешнього покоління.


Шкіцька І. Ю. Маніпулятивні тактики позитиву : лінгвістичний аспект : монографія ; за науковою редакцією проф. В. М. Бріцина. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. 440 с. : іл.

Монографія є цілісним дослідженням вербального вияву маніпулятивної стратегії позитиву в українській мові. З’ясовано специфіку реалізації маніпулятивного потенціалу експресивів. Показано шляхи інтенсифікації маніпулятивного впливу. Встановлено лексико-фразеологічні, морфолого-синтаксичні та стилістичні особливості меліоративних маніпулятивно маркованих мовних засобів. Висвітлено соціокомунікативний аспект маніпулятивних тактик позитиву. Для мовознавців, студентів філологічних факультетів, учителів української мови, фахівців у галузі психології та філософії, а також усіх, хто цікавиться проблемами сучасної лінгвістики.


Білик Н. Культурологічна спадщина Богдана Лепкого : монографія. Тернопіль : Богдан, 2013. 184 с. : іл.

     У монографії комплексно досліджено культурологічну спадщину Богдана Лепкого. Розглянуто творчість митця у біографічному та історико-культурному контексті. Із залученням архівних матеріалів і документів простежено роль Богдана Лепкого в утверджені національної самосвідомості українців, у збереженні та популяризації культурного надбання українського народу. Проаналізовано культурологічну концепцію Б. Лепкого, її вияв у творчості митця.

     Видання цієї книги здійснене завдяки фінансовому сприянню Канадського інституту українських студій Альбертського університету.


Блашків О. В. Тенденція до «ліризації» драми у творчості О. Олеся та В. Б. Єйтса : монографія. Тернопіль : Економічна думка, 2011. 164 с.

У монографії досліджено лірично-драматичний синкретизм поетики та прояви ліричної стихії у драмах О. Олеся та В. Б. Єйтса. Зосереджено увагу на генологічному аналізі міжродового утворення – ліричній драмі, та її особливих різновидах у різних літературах – поетичній драмі, драматичній поемі (етюді). Виявлено художні особливості драматичних поем (драматичних етюдів) О. Олеся та В. Б. Єйтса з урахуванням «синтетичної» природи жанру. На теоретичному рівні уточнено функціонування понять «ліризм», «ліричне». Охарактеризовано засоби текстуального вияву ліричної стихії у драматургії обох митців, визначаючи індивідуальні і національні особливості символістської драми О. Олеся та В. Б. Єйтса. Монографія є цілісним дослідженням драматургії поетів в органічному зв’язку з основними літературно-художніми тенденціями fin de siècle, психологією творчості обох письменників, їх лірикою. Типологічне зіставлення здійснене на тематичному, образотворчому, жанровому та міфопоетичному рівнях. Окреслено глибинні витоки філософсько-естетичних систем письменників, своєрідність їхніх світовідчуттів. У руслі сучасної компаративістики досліджено типологічні збіги – на рівні  основних мотивів, сюжетів, образів, символів, особливостей поетики, а також розходження, пов’язані з унікальністю індивідуальної манери кожного з драматургів та відмінними умовами творчості. Розраховано на широке коло літературознавців, театрознавців, філологів, викладачів і студентів, усіх, хто цікавиться літературою та драматургією.  


Боднарчук Ю. Ю. Шлях розпачу і надії. Соціально-економічні умови депортації та розселення на Тернопільщині українців із Польщі : монографія. Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ» 2012. 332 с. : іл.

У монографії на основі ґрунтовного аналізу архівних джерел, опублікованих документів і наукової літератури висвітлено основні риси соціально-економічного розвитку українців у Польщі напередодні депортації та їхні демографічні показники у межах компактного проживання локально-етнічних груп. Встановлено періоди і напрямки заселення Тернопільщини та основні закономірності, що виникли при розміщенні депортованих українців у області. Описано рівень матеріального забезпечення, відповідно до ґарантій, визначених в Угоді про евакуацію та зміни соціальної структури переселенців у ході пристосування до радянської системи господарювання. Книга розрахована на істориків, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.


«Як з Бережан до Кадри січовики манджали...»: Збройна боротьба Українських січових стрільців проти російських загарбників на Бережанщині (друга половина 1916 – середина 1917 р.). Тернопіль : Джура, 2016. 72 с.


Леґіон Українських січових стрільців: формування, ідея, боротьба. – 2-ге вид., доп. Тернопіль : Джура, 2016. 628 с. : іл.


За волю й славу України: Нариси з історії Українського січового стрілецтва та Української галицької армії / М. В. Лазарович, Б. І. Мельничук, Р. М. Матейко. Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2015. 320 с. : іл.


Станиславів і Український леґіон / Іван Монолатій, Микола Лазарович. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. 104 с.


Етнополітика української влади доби Національно-визвольних змагань 1917–1921 років: компаративний аналіз : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2013. 760 с.


Чин леґіону Українських січових стрільців на Тернопіллі (друга половина 1915 – початок 1918 р.). Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2012. 224 с. : іл.

У дослідженні на основі широкого кола опублікованих та архівних матеріалів висвітлено події, пов'язані з російською окупацією Тернопілля під час Першої світової війни, та збройну боротьбу леґіону Українських січових стрільців проти загарбників на теренах краю. Проаналізовано процес становлення стрілецтва як національної військово-політичної формації, яка поряд із воєнними діями активно займалася ідейно- політичною працею, подано основні напрямки культурно-мистецької та просвітницької діяльності. УСС, їх вплив на формування та поглиблення національної свідомості українського суспільства. Значну увагу приділено розгляду становища мешканців Тернопільщини в роки воєнного лихоліття. У додатках подано документи, пов'язані з перебуванням УСС у краї, поіменний список уродженців Тернопілля, які під час Першої світової війни служили в складі стрілецького леґіону, та короткі біографії окремих із них. Книга містить близько 600 світлин і розрахована на усіх, хто цікавиться вітчизняною історією та минувшиною Тернопільської області.


Студентський науковий гурток

При кафедрі працює студентський науковий гурток під керівництвом доктора філологічних наук, професора Шкіцької Ірини Юріївни. Активні члени гуртка: Коломієць Галина, Мартинюк Оксана, Чумак Віта, Репецька Ірина, Безушко Наталя, Холопова Вероніка. Протягом 2016-2017 н.р. студенти брали активну участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт із природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 н. р. зі спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" (напрям "Інформаційна діяльність") (23 березня 2017 року, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського), у І Міжнародній студентській науковій конференції "Правова система України в умовах європейської інтеграції: погляд студентської молоді" (3-4 квітня 2017 року, ТНЕУ), у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»,  у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій «Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору» (27-28 квітня 2017 р., Київ), мають публікації тез конференцій.