Про кафедру


Кафедра інформаційної та соціокультурної діяльності

Кафедра заснована 2005 року.  Із 2008 р. її завідувачем була доктор історичних наук, професор Оксана Євгенівна Гомотюк.

Із вересня 2021 р. кафедру очолює кандидат історичних наук, доцент Ірина Романівна Недошитко.

У кадровому складі нашого структурного підрозділу 5 докторів наук, професорів, 12 кандидатів наук, доцентів, 3 старші викладачі, 1 лаборант.

Ми здійснюємо підготовку фахівців за освітніми програмами:

 • «Документознавство та інформаційна діяльність»
 • «Менеджмент соціокультурної діяльності»
 • «Правова журналістика»
 • «Польська мова та література, українська мова та література»
 • «Графічний дизайн»

Наша мета – задоволення потреб підприємств, установ та організацій різних форм власності регіону у висококваліфікованих кадрах із документаційного менеджменту, інформаційної аналітики, зв’язків із громадськістю, соціокультурного сервісу, правової журналістики.

У викладанні поєднано найкращі традиції української вищої школи та досвід закордонних колег, адаптований до потреб сучасного інформаційного суспільства.

За період існування кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності її професори та викладачі видали 29 навчальних посібників, 8 із яких мають гриф Міністерства освіти і науки України; 48 опорних конспектів лекцій, 45 брошур.

Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють свої дослідження у межах науково-дослідної теми «Соціокультурний вимір комунікації в інформаційному суспільстві», а також за госпдоговірною тематикою. Результати дослідженнь представлені у 15 монографіях.

На кафедрі діє аспірантура зі спеціальностей: 032 – історія та археологія і 029 – інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Також при кафедрі функціонує докторантура зі спеціальності 032 – історія та археологія. Із часу заснування кафедри захищено 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук і 4 докторські дисертації, авторами яких є Микола Васильович Лазарович, Ірина Юріївна Шкіцька, Юрій Адамович Щербяк, Леся Іванівна Біловус.

Нашими партнерами є Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка, Державний університет телекомунікацій (м. Київ), Національний університет культури і мистецтв, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Рівненський державний гуманітарний університет, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Івано-франківський національний університет нафти і газу, Донецький національний університет ім. В. Стуса (м. Вінниця) та інші освітні, соціокультурні, медійні установи та організації.

При кафедрі функціонують наукові гуртки та проблемні групи: Українознавчі студії (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Оксана Євгенівна Гомотюк); Студентський науковий гурток «Інформаційна діяльність і комунікація» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Ірина Юріївна Шкіцька).


Професорсько-викладацький склад

Недошитко Ірина Романівна

кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ЗУНУ

     У 2001 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія». В 2009 році закінчила факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю «Банківська справа».

     18 квітня 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.04 Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка захистила кандидатську дисертацію на тему «Українська діаспора США у державотворчих процесах в Україні (1991-2011 рр.)» за спеціальністю 07.00.01 – історія України, 31 травня 2013 року присвоєно науковий ступінь кандидата історичних наук.

     Коло наукових інтересів: документознавство як наукова та навчальна дисципліна; історія української еміграції.

     Життєве кредо: «Не йдіть туди, куди вже прокладено шлях. Підіть краще туди, куди немає ніякого шляху і залиште там свій слід».

     Електронна адреса: i.nedoshytko@ukr.net.

Публікації:

 1. Гомотюк, О., Дацків І., Недошитко І. Документознавство : навч. посіб. Тернопіль : ТНЕУ, 2019. 200 с.
 2. Недошитко І. Українська діаспора США у процесах українського державотворення: перспективи дослідження. Мандрівець : всеукр. наук. журнал. 2014. №5. С. 48–53.
 3. Недошитко І. Українська діаспора Сполучених Штатів Америки (1991–2013 рр.): джерелознавчий аспект проблеми. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник / за заг. ред. М.В.Лазаровича. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. Вип. 19, ч. 1. С. 253–264.
 4. Недошитко І. Українська діаспора США: реалії співпраці з Україною за роки незалежності (1991–2016 рр.). Проблеми всесвітньої історії : наук. журнал. 2017. №1 (3). С. 183–198.
 5. Недошитко І. Чинники формування позитивного іміджу державного службовця. Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації : зб. матеріалів І міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 19-20 берез. 2015 р. Одеса, 2015. С. 482–486.
 6. Недошитко І. Моделі розвитку сучасної бібліотеки в умовах інформації (на прикладі діяльності наукової бібліотеки ТНЕУ). Документно-інформаційний простір: історія, теорія, практика : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, ТНЕУ, 5 груд. 2017 р. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. С. 84–91.
 7. Недошитко І., Біловус Л., Вількова Т. Соціальні мережі як рекламний ресурс сучасної бібліотеки. Вісник Книжкової палати. 2023. № 1.
 8. Nedoshytko І. Evolutionary Computations based on an Artificial Bee Colony for the Analysis of Interval Data in the Problem of Air Pollution by Nitrogen Dioxide. «Advanced Computer Information Technologies». 2022 12th International Conference. Spisska Kapitula, Slovakia, 26-28 September, 2022. S. 62-67. Part Number: CFP 22S92-ART (Scopus) DOI: 10.1109/ACIT54803.2022.9913154. URL:https://ieeexplore.ieee.org/document/9913154
 9. Недошитко І., Патряк О. Електронний документообіг та його цінність для бізнесу. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері. Том 5 No 2. Київ. Видавничий центр КНУКіМ. 2022. С. 368-380. http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/issue/view/16167/9018
 10. Nedoshytko І. Scientific and educational diplomacy of the university. REVIEW OF THEOLOGY SOCIAL SCIENCES AND SACRED ART. Number 1. Quarterly. Year 2022. Dublin – Ireland. S. 81-95. ISSN: 2811-5465
 11. Недошитко І., Гомотюк О., Біловус Л.,  Ліщинська Н. Спеціальні лексеми у предметній області управління документацією. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. журн. / М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. Київ : НАКККіМ, 2021. №3. С.14-22.
 12. Nedoshytko І. Законодавчо-правові основи регулювання інформаційної діяльності в Україні. Protection of children’s rights from a legal, pedagogical and psychological perspective, ed. Jacek Mrozek, Oksana Homotiuk, Olsztyn 2021, Publisher: Centre for Eastern Europe Research UWM in Olsztyn, ISBN 978-83-61605-55-3
   


Біловус Леся Іванівна

доктор історичних наук, кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності, заступник декана соціально-гуманітарного факультету, заступник директора ННЦ моніторингу якості освіти та методичної роботи ЗУНУ

     У 2000 році закінчила з відзнакою філологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Українська мова і література, зарубіжна література».

     У жовтні 2003 року захистила дисертацію на тему «Інтертекстуальність як модус новаторства (на прикладі творів В. Стуса та І. Світличного)», унаслідок чого їй було присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури.

     Трудову діяльність розпочала в 2003 році у Приватному вищому навчальному закладі «Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти» на кафедрі фундаментальних та гуманітарних дисциплін.

     З 2008 року – старший викладач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету, з 2010 р. – доцент цієї ж кафедри.

     10 листопада 2011 року Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента.

     У 2019 році захистила дисертацію "Українськомовна періодика української діаспори США у збереженні національної ідентичності (1991-2017 рр.)" на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук (07.00.01. - історія України).

     Коло наукових інтересів: інформаційний простір, періодичні видання, українська діаспора США.

     Життєве кредо: «Не намагайся вдосконалювати іншого, не вдосконаливши себе» (Р. Іваничук)

     Електронна адреса:     Lesya_Bilovus@i.ua

Публікації:

 1. Інформація, комунікація, документ : ситуаційні завдання до практичних занять для студентів юридичного факультету спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність») ОС «бакалавр» / Білик Н. І., Біловус Л. І., Блашків О. В., Вількова Т. Т., Гомотюк О. Є., Конопліцька О. І., Ліщинська Н. М., Мукомела І. Б., Недошитко І. Р., Шкіцька І. Ю. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 375 с. (особистий внесок – 106 с.).
 2. Біловус Л. І. Керування документацією : навчально-методичні матеріали. Тернопіль : Вектор, 2018. 36 с.
 3. Біловус Л. І. Україномовна періодика у національно-культурному житті української діаспори США (1991–2017 рр.) : монографія / Тернопільський національний економічний університет. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 608 с.
 4. Біловус Л. І. Світовий конгрес українців на шпальтах української діаспори США (після 1991 р.) – напрями роботи для збереження національної ідентичності // Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. 2017. № 2 (4). С. 196–208.
 5. Біловус Л. І. Веб-сайти україномовних періодичних видань США як джерело дослідження діяльності української діаспори у напрямі збереження національної ідентичності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: історія. 2017. Вип. 2. Ч. 3. С. 58–66.
 6. Біловус Л. І. Діяльність української церкви у США в обороні національних духовних практик як чинника збереження національної ідентичності (на матеріалі періодичної преси української діаспори) // Україна – Європа – Світ: міжнародний збірник наукових праць. Серія: історія, міжнародні відносини. 2017. Вип. 20. С. 337–345.
 7. Біловус Л. І. Культурний дискурс україномовної періодики діаспори США як чинник збереження національної ідентичності // Емінак: науковий щоквартальник. 2017. № 4 (20). Т. 2. С. 100–107.
 8. Біловус Л. І. Роль українців США в утвердженні державності України (на матеріалах україномовної періодики діаспори) // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. 2018. Вип. 128. С. 93–96.
 9. Біловус Л. І. Економічна співпраця української діаспори США із Україною як один із чинників української самоідентифікації (на матеріалах україномовної періодики США) // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. 2018. Вип. 131. С. 90–94.
 10. Bilovus L., Ivasiev S., Kasianchuk M., Yakymenko I., Shylinska I. Algorithmic Support for Rabin Cryptosystem Implementation. 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (Deggendorf, Germany, September 16-18, 2020).  Deggendorf, 2020. P. 779–782. (Scopus) (ISSN: 2770-5218 (Print) ISSN: 2770-5226 (Online))
 11. Bilovus L., Kasianchuk M., Yakymenko I., Homotiuk O., Shylinska I. Algorithmic Support for Rabin Three-Modular Cryptosystem Based on the Operation of Addition. 2020 IEEE 15th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2020 - Proceedings, 2020, 1, стр. 328–331 (Scopus) (ISSN: 2766-3655 (Print) ISSN: 2766-3639 (Online))
 12. Біловус Л.І. Електронний контент для дітей: теоретико-соціологічний аспект. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». 2020. № 17. https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/17955
 13. Біловус Л.І., Васильків О.В., Гомотюк О.Є., Яблонська Н.М. Блог як мовленнєвий жанр – еволюція епістолярного жанру. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». 2020. №17.      https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/17956
 14. Біловус Л.І., Колесніков А.П., Олійничук О.І. Інформаційний менеджмент: окремі практичні аспекти в освіті. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15. С. 25–30. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.25
 15. Біловус Л.І., Гомотюк О.Є., Боднарчук Ю.Ю. Структура управлінських комунікацій середньовічної держави Київська Русь. Соціум. Документ. Комунікація. 2021. № 12. С. 34-52 http://dspace.wunu.edu.ua/retrieve/93326f7a-3d0e-4a9b-90df-09d23ae5886d/1.pdf
 16. Bilovus L., Homotiuk О., Khatniuk N., Prostybozhenko О., Pobiianska N., Huts N. State’s Civil Liability Within Legal Relations of Property Restitution: Historical And Legal Research. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2021. 24 (Special Issue 1), pp. 1–8. (Scopus) (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044)
 17. Біловус Л.І., Гомотюк О.Є., Ліщинська Н.М., Недошитко І.Р. Спеціальні лексеми у предметній області управління документацією. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2021. № 3. С. 14-22. (ISSN 2409-9805 (Print)
 18. Біловус Л.І., Гомотюк О.Є., Лазарович М.В. Документ у контексті дослідження становища національних меншин в Українській державі (квітень – грудень 1918 року). Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2021. № 4. С. 24–31. DOI: https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2021.249321
 19. Bilovus L., Butenko А., Teremetskyi V., Homotiuk О., Vasylenko V., Fedorenko Т. History of the formation and development of regulatory and scientific principles of information about an individual as a subject of civil rights. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2022. Volume 25 (Special Issue 4). pp. 1–11 (Scopus) (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044)
 20. Біловус Л.І., Колесніков А.П. Цифровізація державних послуг: тенденції та перспективи. Економічний дискурс. 2021. № 3-4. С. 139–146. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2021-2-14
 21. Bilovus L., Pukas А., Simak А., Shandruk S., Stepanenko V., Demianiuk А. Features of Implementation the Academic Staff Performance Appraisal System. 12th International Conference on ADVANCED COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGIES (26-28 September). Spisská Kapitula (Slovakia), 2022. P. 568-571 (Scopus) (ISSN: 2719-342X) https://ieeexplore.ieee.org/document/9913180
 22. Біловус Л.,  Недошитко І., Вількова Т. Соціальні мережі як рекламний ресурс сучасної бібліотеки. Вісник Книжкової палати. 2023. № 1.


Блашків Ольга Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ЗУНУ

     У 1996 році закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту (спеціальність «українська мова і література»). У 1999 році закінчила Тернопільський обласний інститут післядипломної освіти за спеціальністю «англійська мова і література».

     Науково-педагогічну діяльність у ТНЕУ розпочала з вересня 2004 року. З листопада 2006 року до листопада 2009 року підвищувала науковий рівень в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (цільове направлення з відривом від виробництва) при кафедрі теорії літератури та порівняльного літературознавства.

     04 грудня 2009 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Тенденція до ліризації драми у творчості О. Олеся та В. Б. Єйтса» за спеціальністю 10.01.05 «Порівняльне літературознавство».

     У 2014 року отримала вчене звання доцента кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства.

     Коло наукових інтересів: компаративістика, документна лінгвістика, лінгвістика тексту, комунікативна лінгвістика.

     Життєве кредо: «Ми дивовижним чином зцілюємося в присутності того, хто вірить в наше світло навіть тоді, коли ми блукаємо у своїй темряві» (Маріанна Вільямсон)

      Електронна адреса: olhablash.8@gmail.com

Публікації:

 1. Блашків О. В. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Тернопіль : Економічна думка, 2014. 92 с.
 2. Блашків О. В. Інституцієзнавство : навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД) [Електронний ресурс]. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. URL : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd?start=330
 3. Блашків О.В. Ukrainian Studies : навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД) [Електронний ресурс]. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. URL : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd?start=40
 4. Інформація, комунікація, документ : ситуаційні завдання до практичних занять для студентів юридичного факультету спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність») ОС «бакалавр» / Білик Н. І., Біловус Л. І., Блашків О. В., Вількова Т. Т., Гомотюк О. Є., Конопліцька О. І., Ліщинська Н. М., Мукомела І. Б., Недошитко І. Р., Шкіцька І. Ю. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 375 с.
 5. Блашків О. В., Ковальчук Л. О. Формування комунікативної компетенції як лінгвометодична проблема поєднання соціолінгвістичних, соціокультурних, стратегічних та дискурсивних знань.   Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія Філологія (мовознавство). Вінниця : Планер, 2013. Вип. 17.  С. 304-310.
 6. Блашків О. В. Способи перекладу фразеологічних одиниць з англійської мови на українську. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія Філологія (мовознавство). Вінниця : ВДПУ, 2014. Вип. 20. С. 204–212.
 7. Блашків О. В. Проблема формування готовності майбутнього економіста до іншомовного професійного спілкування. Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. Хмельницький : ХГПА, 2015. Вип. 19. C. 223–230.
 8. Блашків О. В. Спорідненість національного архетипу та універсалій світової культури у драматургії В. Б. Єйтса та О. Олеся. Studia methodologica. Тернопіль-Кєльце : ТНПУ імені В. Гнатюка, Університет Яна Кохановського в Кєльцах. 2016. Вип. 43. С. 142–150.
 9. Блашків О. В. Стильові засоби, документ і вимесл у трактуванні жанрової своєрідності пенталогії Б. Лепкого «Мазепа». Studia methodologica. Тернопіль-Кєльце : ТНПУ імені В. Гнатюка, Університет Яна Кохановського в Кєльцах. 2017. Вип. 44. С. 73–80.
 10. Блашків О.В. Семантико-когнітивний підхід в лінгвокогнітивних дослідженнях. Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 15-16 трав. 2014 р. Тернопіль, 2014. С. 192–194.
 11. Блашків О. В. Формування інформаційно-комунікативних компетентностей студентів у розвитку ідей інформатизації освіти. Інформаційно-документаційне забезпечення сучасного суспільства : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 19-20 трав. 2016 р. Київ : ДУТ, 2016. С. 14–17.
 12. Блашків О. В. Діловий текст в умовах зростання інтенсивності взаємозв’язків лінгвістики тексту, аналізу дискурсу, теорії та практики перекладу. Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи : матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Полтава, 23 листоп. 2016 р. Полтава : ПолтНТУ, 2016. С. 286–288.
 13. Блашків О. В. Проблеми у вивченні української мови на різних ділянках освіти у поєднанні з мовним вихованням. Освітній простір ХХІ століття : реалії, новації, перспективи : матеріали наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 23 лют. 2017 р. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. С. 150–153.
 14. Блашків О. В. Вплив англомовної лінгвокультури на нову форму публічної ділової комунікації в українському лінгвопросторі. Документно-інформаційний простір: історія, теорія, практика : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 5 груд. 2017 р. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. С. 50–53.
 15. Блашків О. В. Національна ідентичність в оцінці представників модерністської і примордіалістської інтелектуальних шкіл. Україна в умовах реформування правової системи : сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 20-21 квіт. 2018 р. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. С. 371–373.
 


Боднарчук Юлія Юріївна

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ЗУНУ

     У 1997 році закінчила історичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка (спеціальність «історія України»).

     З вересня 2004 року – викладач кафедри історії держави та права юридичного факультету Тернопільської академії народного господарства. Паралельно навчалася в Центрі довузівської, післядипломної та магістерської підготовки ТАНГ за спеціальністю «правознавство». У 2005 р. присвоєно кваліфікацію «юрист». З 2006 р. зарахована до аспірантури з відривом від виробництва Тернопільського державного економічного університету за спеціальністю 07.00.01 – «Історія України».

     У грудні 2009 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості розселення й адаптації на Тернопільщині українського населення, депортованого з території Польщі (1944 – 1947 рр.)». Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 14 квітня 2010 р. присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності історія України.

     У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ.

     Коло наукових інтересів: історико-правові дослідження періоду Другої світової війни.

     Електронна пошта: yu.bodnarchuk@wunu.edu.ua

Публікації:

 1. Боднарчук Ю.Ю. Шлях розпачу і надії. Соціально-економічні умови депортації та розселення на Тернопільщині українців із Польщі : монографія. Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ» 2017.  332 с. : іл.
 2. Боднарчук Ю.Ю. Музеєзнавство : лекційний курс. Тернопіль : ФО-П Шпак В. Б. 2015. 230 с.
 3. Боднарчук Ю.Ю. Історія України та української культури : навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів ТНЕУ. Тернопіль : ПП. Шпак В. Б., 2015. 118 с.
 4. Боднарчук Ю.Ю. Демографічна характеристика українців на Холмщині та Підляшші напередодні депортації в 1944–1946 рр. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Історія. Тернопіль : В-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. Вип. 1. Ч. 2. С. 62–65.
 5. Боднарчук Ю.Ю. Мультикультурне середовище у системі міжнародної інформаційної діяльності: історія наукового формування. Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : матеріали VІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 10–12 верес. 2015 р. Одеса : ФОП Гаража, 2015. С. 534–548.
 6. Боднарчук Ю.Ю. Особливості економічного розвитку українських господарств на етнічних землях у межах Польщі напередодні їхнього виселення. Збірник праць : том 10. Проблеми економіки Тернопільщини та інших територій України / Тернопільський осередок НТШ. Тернопіль, 2015.
 7. Боднарчук Ю.Ю. Значення інформаційно-комунікаційних технологій в міжнародній інформаційній діяльності. Документ як джерело пізнання (до 160-ліття І.Я.Франка та 60-ліття Я.Р. Дашкевича) : зб. статей ІІ міжнар. наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів, студентів та молодих вчених, м. Львів, 14–15 грудня 2016 р. Львів, 2016. С.100–105.
 8. Боднарчук Ю.Ю. Діяльність УПА та польських воєнізованих формувань під час депортації українців у 1944–1946 рр. Український національно-визвольний рух у ХХ ст.: історія, теорія, практика : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 13–14 жовт. 2017 р. / Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. Тернопіль : ТОКІППО, 2017. Вип. 2. С. 82–88.
 9. Боднарчук Ю.Ю. Вплив Другої світової війни на національну та господарську структуру Тернопільщини (1939–1946 рр.) Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів – до сьогодення) : матеріали ІІІ міжнар. наук.-прак. конф., м. Тернопіль  13–15 верес. 2017 р., Тернопіль. 2017,  С. 67–76.
 10. Боднарчук Ю.Ю. До питання про періодизацію процесів депортації українців з Польщі у 1944–1946 рр. : матеріали міжнар. наук.-прак. конф., м. Тернопіль, 27 верес. 2018 р. Тернопіль, 2018. С. 134–138.
 11. Боднарчук Ю. Ю. Музей у житті та діяльності Йосипа Сліпого. Книжкова палата України. Київ: Книжкова палата України (подано до друку 02.2023)
 12. Боднарчук Ю. Ю., Біловус Л. І., Гомотюк О. Є.  Структура управлінських комунікацій середньовічної держави Київська Русь. Соціум. Документ. Комунікація. 2021. Вип.12,  С. 34 – 53.
 13. Боднарчук Ю.Ю. Культурологічний аспект в соціальних комунікаціях системи управління ранньофеодальної держави Київська Русь. Книжкова палата України. Київ: Книжкова палата України, 2021. С. 17-23.
 14. Yulia Bodnarchuk. The destructive influence of the Second Commuwelth on cultural, educational and social development of Ukrainians. Culture in the spiritual life of Slavic nations. Proceedings of an international conference. Publischer: VERBUM - vydavateľstvo KU Hrabovská cesta Ružomberok,  2021, S. 171 - 187.
 15. Боднарчук Ю. Ю. Діяльність УПА та польських воєнізованих формувань під час депортації українців у 1944–1946 рр. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / головний редактор Іван Зуляк. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. Вип. 1.
 


Гомотюк Оксана Євгенівна

доктор історичних наук, професор, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності, декан соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ

     У 1990 році закінчила історичний факультет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка, отримавши диплом з відзнакою.  Викладацьку діяльність здійснює у ТНЕУ з  1 вересня 1990 року.  З грудня 1994 року по вересень 1997 року навчалася в аспірантурі Тернопільської академії народного господарства.

     28 серпня 1997 р. захистила  дисертацію «Центральна Рада в українському державотворчому процесі (березень 1917– квітень 1918 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України у  Київському державному університеті імені Т.Г.Шевченка. Рішенням Атестаційної колегії від 17 жовтня 2002 року присвоєно  вчене звання доцента кафедри українознавства.

     Була здобувачем відділу історичних і теоретико-методологічних проблем українознавства Національного науково-дослідного інституту  українознавства  МОН України. 5 червня 2008 р. захистила дисертацію  на тему: «Становлення і розвиток наукових засад українознавства (90-ті рр. ХІХ – перша третина ХХ ст.) на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук.

     Упродовж  2009 – 2011 рр. працювала за сумісництвом у відділі історичних і теоретико-методологічних проблем українознавства Національного науково-дослідного інституту  українознавства  МОН України. У 2011 році присвоєно  вчене звання професора кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства.

     Із 2008 року була завідувачем кафедри ДІДУ ТНЕУ.

     Із 25 серпня 2020 року – декан новоствореного соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ.

     Опублікувала понад 90 наукових та навчально-методичних праць.  У тому числі  6 навчальних посібників із грифом Міністерства освіти  і науки України, одноосібну монографію. Кулешов Сергій Георгійович – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу документознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства у статті «Загальна теорія документа: реалії та перспективи» (журнал «Архіви України» (2012, листопад-грудень) відзначив: «Безперечно, що створення загальної теорії документа неможливе без обґрунтування її теоретико-методологічних засад. Тому слід привітати появу публікацій О. Гомотюк, в яких характеризуються сучасні теоретико-методологічні пошуки в документознавстві, про об’єктивно-суб’єктивне в документознавстві».

     Є членом редколегії фахових видань з історії, культури, у тому числі, що входять до наукометричних баз даних. Член спеціалізованих вчених рад, підкомісії 029 «Інформаційна, бібліотечна, архівна справа», науково-методичної комісії з культури і мистецтва сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України, колегії Державного архіву Тернопільської області.  Керує науково-дослідною роботою  аспірантів та здобувачів кафедри зі спеціальності історія України, інформаційна, бібліотечна, архівна справа. Є активним учасником міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових та науково-практичних конференцій, семінарів, у тому числі Міжнародного науково-теоретичного семінару «Термінологія документознавства та суміжних галузей знань» (Київ, 2009–2017 роки).

     Коло наукових інтересів: розвиток гуманітарної науки наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., державна інформаційна політика, історія української культури.

     Життєве кредо: «Добро перемагає».

    Публікації:
 1. Yakymenkо, I., Kasianchuk M., Gomotiuk O.Effective algorithms for finding the remainder of multi-digit numbers. Advanced Computer Information Technology (ACIT–2019): Proceedings of the International Conference. Ceske Budejovice (Czech Republic). 2019. P. 175-178.- . (Scopus) Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2019_1_7
 2. Yakymenkо, I., Kasianchuk M., Gomotiuk O., Ivasiev S., Basistyi P. Elgamal cryptoalgorithm on the basis of the vector-module method of modular exponentiation and multiplication. Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET 2020): Proceedings of the International Conference. 2020, Р. 926–929.  (Scopus) https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210561910
 3. Ivasiev S., Kasianchuk M., Yakymenko I., Gomotiuk O., Shylinska I., Bilovus L. Algorithmic support for Rabin cryptosystem implementation based on addition. Advanced Computer Information Technology (ACIT–2020): Proceedings of the International Conference. 2020. P. 779-783.(Scopushttps://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210561910
 4. Yakymenko I., Shylinska I., Kasianchuk M., Bilovus L., Gomotiuk O. Algorithmic Support for Rabin Three-Modular Cryptosystem Based on the Operation of Addition. 15th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2020 : Proceedings of the International Scientific and Technical Conference. 2020. № 1. Р. 328–331. (Scopus) (ISSN: 2766-3655 (Print) ISSN: 2766-3639 (Online)) https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210561910
 5. Біловус Л.І., Васильків О.В., Гомотюк О.Є., Яблонська Н.М. Блог як мовленнєвий жанр – еволюція епістолярного жанру. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». 2020. № 17. https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/17956
 6. Гончарук В. А., Гомотюк О. Є., Плетеницька Л. С., Звоздецька В.Г., Ланчуковська Н. В., Хапіна О. В., Чиж А.Г., Максимчук І. А. Програма педагогічної практики у контексті оволодіння основами педагогічного спілкування. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2020. Випуск 5 (125). С. 43-49.(Фахове видання) https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=EJ8EIToAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=EJ8EIToAAAAJ:YFjsv_pBGBYC
 7. Біловус Л.І., Гомотюк О.Є., Боднарчук Ю.Ю. Структура управлінських комунікацій середньовічної держави Київська Русь. Соціум. Документ. Комунікація. 2021. № 12. С. 34-52 http://dspace.wunu.edu.ua/retrieve/93326f7a-3d0e-4a9b-90df-09d23ae5886d/1.pdf
 8. Bilovus L., Homotiuk О., Khatniuk N., Prostybozhenko О., Pobiianska N., Huts N. State’s Civil Liability Within Legal Relations of Property Restitution: Historical And Legal Research. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2021. 24 (Special Issue 1), pp. 1–8. (Scopus) (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044)
 9. Біловус Л.І., Гомотюк О.Є., Ліщинська Н.М., Недошитко І.Р. Спеціальні лексеми у предметній області управління документацією. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2021. № 3. С. 14-22. (ISSN 2409-9805)
 10. Біловус Л.І., Гомотюк О.Є., Лазарович М.В. Документ у контексті дослідження становища національних меншин в Українській державі (квітень – грудень 1918 року). Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2021. № 4. С. 24–31. DOI: https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2021.249321
 11. Bilovus L., Butenko А., Teremetskyi V., Homotiuk О., Vasylenko V., Fedorenko Т. History of the formation and development of regulatory and scientific principles of information about an individual as a subject of civil rights. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2022. Volume 25 (Special Issue 4). pp. 1–11 (Scopus) (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044) https://ieeexplore.ieee.org/document/9913180
 12. Evolutionary Computations based on an Artificial Bee Colony for the Analysis of Interval Data in the Problem of Air Pollution by Nitrogen Dioxide. «Advanced Computer Information Technologies». 2022 12th International Conference. Spisska Kapitula, Slovakia, 26-28 September, 2022. Part Number: CFP 22S92-ART doi: 10.1109/ACIT54803.2022.9913154ISBN: 978-1-6654-1050-2 ISSN: 2270-5226  https://ieeexplore.ieee.org/document/9913154. (Scopus)
 13. Bilovus L., Homotiuk О., Yablonska N., Vasylkiv О. Development of the children’s internet segment: age characteristics in various electronic contents. REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES HUMAINES ET NATURELLES. Switzerland: Zürich, 2022. № 4. Р. 45-54. ISSN: 2235-2007
 14. Біловус Л., Гомотюк О., Яблонська Н. Формування комунікаційної компетентності бакалаврів із використанням інформаційних технологій під час навчання. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2023. № 1.


Конопліцька Олена Ігорівна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ЗУНУ

     У 2000 році з відзнакою закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (спеціальність «українська мова та література»).

     28 жовтня 2004 року захистила дисертацію на тему «Жанрова система прози Богдана Лепкого» за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури.

     З грудня 2006 року працює на посаді доцента кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства. 19 січня 2012 року присвоєно вчене звання доцента кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

     Нагороджена грамотами управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації за систематичну цілеспрямовану роботу з утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед студентів, виховання пошани до культури і традицій українського народу (2006–2009 рр.).

     Коло наукових інтересів: жанрові особливості прози, епістолярний стиль, інформаційно-комунікативні стратегії.

     Життєве кредо: «Невдача – це просто можливість почати все знову, але вже більш мудро» (Генрі Форд)

     Електронна адреса: olena.kostecka@gmail.com

Публікації:

 1. Ділова українська мова : контрольні роботи для студентів вищ. навч. закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Державна служба» / укл. Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, Н. Ліщинська, І. Шкіцька. Тернопіль : ТОВ «Новий колір», 2013. 42 с. (Серія «Документознавство та інформаційна діяльність»).
 2. Конопліцька О.І. Методичні вказівки до вивчення курсу «Документне забезпечення діяльності організацій (за фаховим спрямуванням)». Тернопіль, 2016. 28 с.
 3. Конопліцька О.І. Засоби і значення парамови (акустичних сигналів) у діловому спілкуванні. Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доп. VІ міжнар. конф. молодих учених та студентів. Тернопіль : ТНЕУ, 2013.
 4. Конопліцька О.І., Гавура О.М., Ліщинська Н.М. Використання методу проектів при викладанні документознавчих дисциплін у вищій школі. Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф.  Донецьк : ДонНУ, 2013. С. 85–87.
 5. Конопліцька О.І., Біловус Л.І. Становище мовних та гендерних досліджень на початку нового тисячоліття. Studia methodologica.  Вип. 40.  Тернопіль : ТНПУ, 2015.  C. 467–474.
 6. Конопліцька О.І. Мова як особлива знакова система. Документ у збереженні індивідуальної/соціальної пам'яті : зб. наук. праць за матеріалами всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 3 груд. 2015 р. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. С. 57–61.
 7. Конопліцька О.І. Основні принципи культури роботи з документами. Україна в гуманітарних і соціально-культурних вимірах : матеріали всеукр. наук. конф., м. Дніпропетровськ, 29-30 квіт. 2016 р. Дніпропетровськ : Роял Принт, 2016. Ч. ІІ. С. 251–254.
 8. Конопліцька О.І. Мовна політика як інструмент національного та державного будівництва. Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, ТНЕУ, 8-9 квіт. 2016 р. Тернопіль : Економічна думка, 2016.  С. 373–376.
 9. Конопліцька О.І. Специфіка документального потоку видань з мистецтва. Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи : матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Полтава, 23 листоп. 2016 р. Полтава : ПолтНТУ, 2016. С. 216–218.
 10. Конопліцька О.І. Екскурс в епістолярій Богдана Лепкого. Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія : Літературознавство : матеріали міжнар. наук. конф. «Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки». Тернопіль, 2017. Вип. 47. С. 53–66.
 11. Конопліцька О.І. Інформаційна безпека у системі електронного урядування. Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 21-22 квіт. 2017 р. Тернопіль : Економічна думка, 2017. С. 333–335.
 12. Марків І., Стефанишин О., Конопліцька О. Соціокультурна діяльність Євгена Олесницького у товаристві «Сільський господар» / Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря. Дрогобич, 2023. Вип. 69. Том 3. С. 4–12. URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/69_2023/part_3/1.pdf.
     


Лазарович Микола Васильович

доктор політичних наук, кандидат історичних наук, професор, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ЗУНУ, заслужений працівник освіти України

 

     У 1978–1982 рр. навчався на механічному відділенні Коломийського технікуму МОД, по закінченні якого працював старшим майстром Балтського мебельного комбінату. Після служби в армії впродовж 1984–1989 рр. навчався в Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті за спеціальністю «історія і право», який закінчив із відзнакою. З 1989 р. працював викладачем Кременецького педагогічного коледжу ім. Т. Шевченка.

     Упродовж 1993–1995 рр. навчався в аспірантурі з відривом від виробництва при Тернопільській академії народного господарства, після закінчення якої 19 березня 1996 р. захистив у Спеціалізованій вченій раді Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України кандидатську дисертацію на тему «Українське січове стрілецтво: формування, ідея, чин» зі спеціальності 07.00.01 – історія України.

     Від 1995 р. працював старшим викладачем, доцентом Тернопільського національного економічного університету. 22 жовтня 1998 р. присвоєно вчене звання доцента. Впродовж 2005–2008 рр. очолював кафедру українознавства названого вишу.

     У 2010–2013 рр. навчався в докторантурі з відривом від виробництва при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича, після закінчення якої 28 лютого 2014 р. захистив у Спеціалізованій вченій раді названого вишу докторську дисертацію на тему «Політика українських урядів періоду визвольних змагань 1917–1921 років щодо національних меншин» зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

     Від жовтня 2014 р. – професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ. 25 лютого 2016 р. присвоєно вчене звання професора.

     Автор понад 230 наукових і навчально-методичних праць, у т. ч. 21 монографії, низки підручників і посібників з історії України, економічної історії, політичного менеджменту. Член редакційних колеґій фахових видань: «Evropsky politicky a pravni diskurz» (Брно, Чехія), «Прикарпатський вісник НТШ. Серія : Думка» (Івано-Франківськ), «Вісник Донецького національного університету ім. В. Стуса. Серія : Політологія» (Вінниця), 3-томного енциклопедичного видання «Тернопільщина. Історія міст і сіл», «ЗУНР, 1918–1923: Ілюстрована історія» (Львів – Івано-Франківськ: Манускрипт – Львів, 2008. – 524 с.; іл.); член редакційної ради та редакційної колеґії «Західно-Українська Народна Республіка. Енциклопедія» (Івано-Франківськ); член спеціалізованої вченої ради Д 76.051.03 із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата політичних наук при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича. Як науковий керівник підготував трьох кандидатів історичних наук за напрямами «історія України» та «всесвітня історія».

     Учасник українського національного відродження другої половини 1980-х – початку 1990-х рр. Протягом жовтня-листопада 1991 р. працював у Всеукраїнському штабі «Референдум». Активіст Помаранчевої революції та Революції гідності. Під час парламентських виборів 2006 р. – член Громадської ради з питань забезпечення реалізації виборчих прав громадян при Тернопільській обласній державній адміністрації. Від 2005 р. – голова культурно-масової комісії профспілкового комітету ТНЕУ. У 2015–2016 рр. – доброволець Російсько-української війни (позивний «Професор»); старший сержант, командир взводу 14-ї ОМБР Збройних сил України; учасник бойових дій.

     Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2006) та відзнакою головнокомандувача Збройних сил України «Учасник АТО» (2016), удостоєний почесного звання Заслужений працівник освіти України (2009), лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Богдана і Левка Лепких (2011), Обласної премії в галузі культури в номінації «Краєзнавство» (2014), конкурсу «Людина року – 2015», Першого народного праймерізу «100 кращих тернополян 2015», премії імені Степана Федака (2016).

     Коло наукових інтересів: політична історія українського національно-визвольного руху 1914–1921 рр., Голодомор 1932–1933 рр.

     Життєве кредо: «Хто, як не я!»

     Електронна адреса: m.lazarovych@wunu.edu.ua; lazar-m@ukr.net

Публікації:

 1. Лазарович М. В. Актуальні проблеми українсько-російських відносин : навч.-метод. посіб. 2-ге вид., випр. і доп. Тернопіль : ТНЕУ, 2019. 32 с.
 2. Лазарович М. В. Політичний менеджмент : навч. посіб. 3-тє вид. Тернопіль : ТНЕУ, 2019. 88 с.
 3. Лазарович М. В. Етнополітика України : навч.-метод. посіб. 3-тє вид., випр. і доп. Тернопіль : ТНЕУ, 2019. 32 с.
 4. Лазарович М. В. Ілюстрована історія України : навч. посіб. 4-те вид., виправл. і доп. Тернопіль : Джура, 2018. 616 с.
 5. Лазарович М. В. Українознавство: історичні та культурологічні аспекти : навч.-метод. посіб. Тернопіль : ТНЕУ, 2019. 40 с.
 6. Лазарович М. В. Етнополітичні процеси в Україні : навч.-метод. посіб. Тернопіль : ТНЕУ, 2019. 31 с.
 7. Лазарович М. Політика українських урядів періоду Національно-визвольних змагань 1917–1921 років у сфері міжетнічних відносин: порівняльний аналіз : у 2-х кн. Кн. 1: монографія. International Book Market Service Ltd «Globe Edit», 2019. 688 с.
 8. Лазарович М. Політика українських урядів періоду Національно-визвольних змагань 1917–1921 років у сфері міжетнічних відносин: порівняльний аналіз : у 2-х кн. Кн. 2: документи і матеріали. International Book Market Service Ltd «Globe Edit», 2019. 176 с.
 9. Лазарович М. В. «Розпочали стрільці українські з москалями тан…»: Збройна боротьба леґіону УСС проти російських загарбників на Тернопільщині під час Першої світової війни. Тернопіль : Джура, 2019. 208 с.: іл.
 10. Lazarovych M. «We will give our souls and bodies for our freedom»: Ukraine in the struggle against the armed aggression of the Russian Federation (2014–2018) : monogr. / Ministry of Information Policy of Ukraine ; Translator T. Vratsuba. Ichnia : PC «Format», 2018. 332 p.
 11. Лазарович М. В. Російсько-українська війна (2014–2017 роки): короткий нарис : монографія. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2017. 240 с.
 12. Лазарович М. В. Леґіон Українських січових стрільців: формування, ідея, боротьба : монографія. 2-ге вид., доп. Тернопіль : Джура, 2016. 628 с. : іл.
 13. Лазарович М. В. «Як з Бережан до Кадри січовики манджали...»: Збройна боротьба Українських січових стрільців проти російських загарбників на Бережанщині (друга половина 1916 – середина 1917 р.) : монографія. Тернопіль : Джура, 2016. 72 с.
 14. Лазарович М. В. Етнополітика української влади доби Національно-визвольних змагань 1917–1921 років: компаративний аналіз : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2013. 760 с.
 15. Лазарович М. В. «Кара на смерть мусить упасти на голову погромників і провокаторів!». До питання про документне забезпечення боротьби влади Другої Української Народної Республіки проти єврейських погромів. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2015. № 1. С. 36–48.
 16. Лазарович М. В. Видавничі проекти Українських січових стрільців під час Першої світової війни. Вісник Книжкової палати. 2015. № 5 (226). С. 32–36.
 17. Лазарович М. В. Нормативно-правове забезпечення боротьби Української Центральної Ради та Другого Гетьманату проти єврейських погромів (1917–1918 рр.). Студії з архівної справи та документознавства. 2015. Т. 22–23. С. 129–134.
 18. Лазарович М. В. Державна етнополітика між асиміляторством та мультикультуралізмом. Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. 2015. № 6. С. 222–229.
 19. Лазарович М. В. До питання про предметне поле етнополітики як наукової дисципліни. Україна-Європа-Світ. Серія : Історія, міжнародні відносини. 2014. Вип. 14. С. 339–343.
 20. Лазарович М. Галицькі гуцули у боротьбі за волю України. Гуцульщина – слов’янська Атлантида: історія, етнокультура, персоналії, туризм: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. на пошану професора Петра Сіреджука з нагоди 70-ліття (Івано-Франківськ – с. Космач Косівського р-ну Івано-Франківської обл., 22 листопада 2019 р.). Краків ; Івано-Франківськ ; Космач : Wierchy, 2019. С. 459–486.
 21. Лазарович М. В. Андрій Васильович Музичка: основні віхи діяльності. Битва під Збаражем 1649 року – один із важливих етапів Національно-визвольної революції в Україні середини ХVII ст.: тези Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Збараж Тернопільської обл., 14 листопада 2019 р.). Збараж : ВІК, 2019. С. 55–57.
 22. Лазарович М. Чи можливо домовитися з пальцем не стріляти з автомата, або Донбас у контексті гібридної політики РФ щодо України. Буковинський журнал. 2019. № 2 (112). С. 111–116.
 23. Лазарович М. В., Лазарович Н. А. Національні меншини України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: освітній контекст. Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи: зб. матеріалів конф. Т. 1. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. С. 67–69.
 24. Лазарович М. Історичні уроки і шлях до миру. Безпека Сходу України в умовах гібридної війни: виклики 2019 року : матеріали Харків. безпек. форуму (м. Харків, 7–8 груд. 2018 р.) / Фонд Конрада Аденауера ; за ред. І. П. Рущенка. Харків : Право, 2019. С. 32–35.
 25. Лазарович М. Політико-правові впливи австро-угорського та російського правлячих режимів на освітній стан іноетнічного населення України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Комунікації в освіті: історія, теорія, практика : моногр. / за ред. О. Гомотюк. Тернопіль, 2020. С. 27–55.
 26. Лазарович М. В. «Душу й тіло ми положим за нашу свободу»: Україна в боротьбі проти збройної аґресії Російської Федерації (2014–2020 роки) : моногр. / Міністерство культури та інформаційної політики України. К. : ПП АВІАЗ, 2020. 452 с.: іл.
 27. Lazarovych M. «We will give our souls and bodies for our freedom»: Ukraine in the struggle against the armed aggression of the Russian Federation (2014–2020) : monogr. / of the Ministry of Information Policy of Ukraine; Translators T. VratsubaA. VasylenkoKyiv : PE AVIAZ2020452 p.: ill.
 28. Лазарович М. В. Джерела дослідження етнополітики української влади доби національно-визвольних змагань 1917–1921 років. Прикарпатський вісник НТШ. Думка. 2018. № 5 (49). С. 29–50.
 29. Лазарович М. В. Соціально-економічна специфіка життєдіяльності чеської національної меншини Наддніпрянської України напередодні революції 1917–1921 років. Карпатський край. 2018. № 1–2. С. 62–70.
 30. Лазарович М. В. Державна етнополітика доби Західноукраїнської Народної Республіки. Прикарпатський вісник НТШ. Думка. 2018. № 6 (50). С. 77–84.
 31. Лазарович М. Національні меншини в контексті державної етнополітики доби ЗУНР. Галичина. 2019. Ч. 32. С. 48–54.
 32. Лазарович М. В. Massive invasion of Russia’s regular troops into Ukraine in the summer of 2014. Culture in the spiritual life of Slavic nations : Proceedings of an international conference. Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo KU, 2021. S. 95–114.
 33. Лазарович М. В. До питання про стан і перспективи дослідження проблеми антиєврейського погромного руху на території України у 1917–1921. Гуманітарні студії: історія та педагогіка. 2021. Вип. 1. С. 44–61.
 34. Біловус Л. І., Гомотюк О. Є., Лазарович М. В. Документ у контексті дослідження становища національних меншин в Українській Державі (квітень – грудень 1918 року). Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2021. № 4. С. 24–31.


Ліщинська Наталія Мирославівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ЗУНУ

     У 2003 році з відзнакою закінчила філологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (спеціальність «українська мова та література»).

     Трудову діяльність розпочала як вчитель української мови та літератури у Теребовлянській гімназії-спецшколі-інтернаті. У 2005 році вступила до аспірантури при кафедрі теорії літератури та порівняльного літературознавства ТНПУ імені Володимира Гнатюка.

     30 червня 2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Парадигма зла в сучасному українському, польському й англійському романі (Валерій Шевчук, Стефан Хвін, Вільям Голдінг)».

     Після захисту дисертації працювала старшим викладачем, доцентом кафедри гуманітарних дисциплін в Україно-польському приватному вищому навчальному закладі «Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій». З 2009 року працює на кафедрі документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ.

     Коло наукових інтересів: українське ділове мовлення, актуальні проблеми сучасного діловодства, медіаграмотність, медіапростір, патогенні тексти.

     Життєве кредо: «Не осуджуй! Намагайся почути і зрозуміти».

     Електронна пошта: n.lishchynska@wunu.edu.ua

Публікації:

 1. Ділова українська мова: контрольні роботи для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Державна служба» : навч.-метод. посіб. / Н. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. Тернопіль : ТОВ «Новий колір», 2013. 42 с.
 2. Інформація, комунікація, документ : ситуаційні завдання до практичних занять для студентів юридичного факультету спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність») ОС «бакалавр». Тернопіль, 2017. С. 85–99.
 3. Біловус Л., Ліщинська Н. Практична підготовка студентів-документознавців в умовах вищої школи. Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 21-22 берез. 2013 р., Національний авіаційний університет. К. : НАУ, 2013. С. 6–8.
 4. Конопліцька О., Гавура О., Ліщинська Н. Використання методу проектів при викладанні документознавчих дисциплін у вищій школі. Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. Донецьк : ДонНУ, 2013. С. 85–87.
 5. Ліщинська Н. М. Патогенний текст як засіб масової маніпуляції. Документ у збереженні індивідуальної / соціальної пам’яті : зб. наук. праць за матеріалами всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 3 груд. 2015 р. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. С. 61–67.
 6. Ліщинська Н., Равлюк А. Патогенний текст: дія і протидія. Документно-інформаційний простір: історія, теорія, практика : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, ТНЕУ, 5 груд. 2017 р. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. С. 28–33.
 7. Ліщинська Н. М. Психологія дитячого та дорослого зла. Societas familia-parantela / Pod red. Ks. prof. dr hab. Jana Zimnego. Stalowa Wola, 2017. S. 393–408.
 


Марків Інна Степанівна

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ЗУНУ

     У 2003 р. закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка (історичний факультет, спеціальність «історія») та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача історії й вчителя правознавства.

     У 2007 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України (м. Львів) захистила дисертацію на тему «Громадська та парламентська діяльність Євгена Олесницького (1860–1917 рр.)» за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

     У 2006 р. прийнята на посаду викладача кафедри українознавства Тернопільського національного економічного університету. Із 2008 р. – старший викладач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства, з 2010 р. – доцент цієї ж кафедри.

     У 2012 р. Вченою радою Тернопільського національного економічного університету присвоєно вчене звання доцента кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства.  У цьому ж році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєно вчене звання доцента цієї ж кафедри.

     Протягом 2014-2017 рр. та 2018-2022 рр. перебувала у відпустках з догляду за дітьми до досягнення ними трирічного віку. Із 2019 р. – доцент кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності Західноукраїнського національного університету.

     Автор 57 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 18 статей у провідних фахових виданнях.

     Коло наукових інтересів: українська історична біографістика, історія культури та мистецтва.

     Життєве кредо: «Живіть так, неначе ви помрете завтра, навчайтеся так, ніби будете жити вічно» (Махатма Ганді).

     Електронна адреса: i.markiv@wunu.edu.ua

    Публікації:

 1. Програма стажування для студентів V курсу галузі знань 0201 «Культура» зі спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» кваліфікації «Магістр з документознавства, менеджер органів державної влади та управління» / уклад. І. Чуйко. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. 16 с.
 2. Програма переддипломної практики для студентів V курсу галузі знань 0201 «Культура» зі спеціальності 7.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» кваліфікації «Спеціаліст з документознавства та інформаційної діяльності» / уклад. І. Чуйко. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. 16 с.
 3. Комплекс навчально-методичних матеріалів з питань організації та проведення тренінгу для студентів IV курсу денної форми навчання (підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр») галузі знань 0201 «Культура» з напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / уклад. І. С. Чуйко. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. 67 с.
 4. Програма комплексної практики з фаху для студентів IV курсу (підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр») за спеціальністю 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» галузі знань 0201 «Культура» / уклад. І. С. Марків. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 18 с.
 5. Програма виробничої практики з фаху для студентів IV курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» і 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» / уклад. І. С. Марків. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 20 с.
 6. Програма стажування для студентів другого (магістерського) рівня підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» / уклад. І.С. Марків. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 20 с.
 7. Чуйко І. Публіцистична, редакторсько-видавнича і літературна діяльність Є. Олесницького. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. Вип. 1. Ч. 1. С. 100–104.
 8. Чуйко І. Є.Олесницький і проблеми української освіти у Східній Галичині на поч. ХХ ст. Релігія та освіта: сучасний та історичний контекст взаємовідносин. Пам’яті науковця-релігієзнавця Наталії Гаврілової : зб. ст., наук. праць та експертиз. Українське релігієзнавство. К., 2014. № 70. С.124–132.
 9. Чуйко І. Джерельна база дослідження громадської та парламентської діяльності Євгена Олесницького (1860–1917 рр.). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. Вип. 1. Ч. 3. С. 17–25.
 10. Чуйко І. Вплив ідей Тараса Шевченка на формування світогляду та громадсько-політичну діяльність Євгена Олесницького (1860–1917). Тарас Шевченко і сучасна національна освіта : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 5–6 берез. 2014 р. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. С. 74–76.
 11. Чуйко І. Навчання Є.Олесницького у Тернопільській гімназії. Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів до сьогодення) : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, ТНПУ ім. В. Гнатюка. Тернопіль : Вектор, 2014. С. 40–41.
 12. Марків І. С. Громадсько-політична активність галицької еліти напередодні українського національно-визвольного руху початку ХХ ст. (на прикладі Є. Олесницького). Український національно-визвольний рух у ХХ ст. : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 13–14 жовт. 2017 р. Тернопіль : ТОКІППО, 2017. Вип. 2. С. 181–183.
 13. Марків І. С. Психологічний портрет бібліотекаря. Документно-інформаційний простір: історія, теорія, практика : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 5 груд. 2017 р. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. С. 123–127.
 14. Марків І. С. Євген Олесницький як правник (1891–1909). Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 20–21 квіт. 2018 р. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. С. 385–388.
 15. Марків І. Еволюція зовнішньополітичної концепції ЗУНР. Західноукраїнська народна республіка: відгомін століття : матеріали всеукр. наук. конф., м. Бережани, 6 лист. 2018 р. Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2018. С. 26–37.
 16. Марків І. Постать Є. Олесницького (1860–1917) в контексті історії Східної Галичини  Culture in the spiritual life of Slavic nations: Proceedings of an international conference. Ružomberok: VERBUM - vydavateľstvo KU, 2021. S. 153-170 .
 17. Марків І. С. Роль Андрея Шептицького у духовному становленні Йосифа Сліпого. Україна і світ у концептуальних засадах Патріарха Йосифа Сліпого: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, Тернопіль, 11-12 листопада 2022 р. / під заг. ред.: О. Є. Гомотюк. Тернопіль: ЗУНУ, 2023. С. 138–141.
 18. Методичні рекомендації з вивчення навчального курсу «Архівознавство та інновації архівної справи» для студентів першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / уклад. І. Марків. Тернопіль: ЗУНУ, 2022. 32 с.
 19. Марків І., Стефанишин О., Конопліцька О. Соціокультурна діяльність Євгена Олесницького у товаристві «Сільський господар» / Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря. Дрогобич, 2023. Вип. 69. Том 3. С. 4–12. URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/69_2023/part_3/1.pdf.


Патряк Олександра Тарасівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ЗУНУ

     У 2009 році закінчила Тернопільський національний економічний університет (спеціальність «Економіка і підприємництво»). Упродовж  2009–2013 рр.  –  оператор ЕОМ кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ; у 2014–2016 рр. – старший лаборант кафедри. З 2016 року – молодший науковий співробітник науково-дослідного інституту інноваційного розвитку та державотворення ТНЕУ. З вересня 2017 року – викладач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства.

     17 жовтня 2017 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Облік і контроль корпоративних прав телекомунікаційних підприємств».

     У 2019 році закінчила магістратуру ТНЕУ зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

     Автор  понад 20 наукових праць.

     Коло наукових інтересів: інформаційні системи в управлінні, електронний документообіг, культурні аспекти бізнесу.

     Життєве кредо: «Життя має тільки ту цінність, якою ми хочемо його наділити».

     Електронна адреса: oleksandro4ka@gmail.com

Публікації:

 1. Patryak О. Т. Operations with investor’s corporate rights: the aspect of control. Бізнес Інформ. Харків, 2017. № 1. C. 73–78.
 2. Patryak O. T. The organization and methods of control over equity rights issue. Współpraca Europejska : Międzynarodowy Zbiór prac naukowych. Warszawa, 2017. № 3 (22). P. 9–18.
 3. Патряк О. Т. Розвиток телекомунікаційного простору України в контексті формування інформаційного суспільства. Вісник Харківської державної академії культури. Сер.: Соціальні комунікації. Харків, 2018. № 53. С.129–138.
 4. Патряк О. Т. Недоліки розвитку ринку телекомунікацій в Україні. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: зб. тез доп. за матеріалами міжнар. наук. інтернет-конф. 13 бер. 2018 р. Тернопіль, 2018. Вип. 26. С.40–42.
 5. Патряк О. Т. Особливості розвитку сфери мобільних та інтернет-комунікацій в Україні як основа побудови інформаційного суспільства. Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 20-21 квіт. 2018 р. Тернопіль, 2018. С. 394–396.
 6. Патряк О. Т. Маршрутизація та процеси життєвого циклу внутрішніх електронних документів. Соціум. Документ. Комунікація : зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019 Вип.7. С.183–196.
 7. Патряк О. Т. Електронний документ та документ в електронній формі. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : зб. тез доп. за матеріалами міжнар. наук. інтернет-конф., 5 лют. 2019 р. Тернопіль, 2019. Вип. 35. С. 20–23.
 8. Патряк О. Т. Переваги та недоліки впровадження систем електронного документообігу. Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. м. Тернопіль, 5-6 квіт. 2019 р. Тернопіль, 2019. С. 215–218.
 9. Патряк О. Т. Електронний документообіг в діяльності органів державної влади. Інформаційна освіта та професійно-комунікаційні технології ХХІ ст. : матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. конф., м.Одеса,11-13 вер. 2019 р. Одеса, 2019. С.41–45.
 10. Патряк О. Т. Роль документаційного забезпечення в процесі управління корпоративними права телекомунікаційних підприємств. Молодий вчений. Херсон, 2020.  № 3. С. 315–320.
 11. Патряк, О. Т. Розвиток телекомунікаційного простору України в контексті формування інформаційного суспільства. Вісник Харківської державної академії культури. Сер. Соціальні комунікації: зб. наук. пр. Вип. 53 / Харків. держ. акад. культури. Харків : ХДАК, 2018. — С.129-138.
 12. Патряк О.Т. Маршрутизація та процеси життєвого циклу внутрішніх електронних документів. Соціум. Документ. Комунікація: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький.2019 Вип.7. С.183-196.
 13. Патряк О.Т. Використання сучасних цифрових технологій для налагодження системи електронного документообігу. Вісник Харківського університету імені В.Н. Каразіна Серія «Соціальні комунікації» № 17 (2020): URL:https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/16531
 14. Patriak О. (у співавторстві). Scientific and educational diplomacy of the university. REVIEW OF THEOLOGY, SOCIAL SCIENCES AND SACRED ART. Dublin, Ireland.2022. URL https://isbcrti.ie/wp-content/uploads/2022/04/Dublin-2022_1-1.pdf
 15. Патряк О.Т. (у співавсторсті). Електронний документообіг та його цінність для бізнесу. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері. 2022. № 5(2), 368–379. https://doi.org/10.31866/2617-796X.5.2.2022.270142
     


Стефанишин Олена Василівна

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ЗУНУ

     У 2005 році закінчила з відзнакою історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та отримала кваліфікацію «магістр історії, викладач історії».

     Упродовж 2005–2008 рр. підвищувала свій професійний та науковий рівень у цільовій аспірантуру з відривом від виробництва при Тернопільському національному економічному університеті.

     24 березня 2009 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія (тема «Чеська Республіка і Україна в міждержавних відносинах кінця ХХ − початку ХХІ ст.») у Спеціалізованій вченій раді К 35.051.12 Львівського національного університету імені Івана Франка.

     Науково-педагогічну діяльність розпочала з грудня 2008 року на посаді викладача кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету. З вересня 2010 року до грудня 2011 року працювала на посаді старшого викладача цієї ж кафедри. З січня 2012 року і дотепер працює на посаді доцента кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності Тернопільського національного економічного університету.

     28 квітня 2015 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента.

     Коло наукових інтересів: зовнішня політика України, українсько-чеські взаємини, українська діаспора у Чеській Республіці, менеджмент соціокультурної діяльності, культурні та креативні індустрії, соціокультурна анімація, інтерактивні методи навчання.

     Життєве кредо: Дія не завжди приведе до щастя, але до щастя привести може лише дія (Бенджамін Дізраелі).

     Електронна адреса: olena.tsup@gmail.com

 

Публікації:

 1. Цуп О. В. Електронний документообіг : навчально-методичний комплекс. Тернопіль : ТНЕУ, 2013. 52 с.
 2. Методичні рекомендації з виконання та захисту міждисциплінарної курсової роботи галузі знань 02 «Культура і мистецтво» / за ред. проф. О. Є. Гомотюк. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 36 с.
 3. Менеджмент соціокультурної діяльності : навчально-методичні матеріали / уклад. О. В. Стефанишин. Тернопіль, 2018. 39 с.
 4. Культурні і креативні індустрії : навчально-методичні матеріали / уклад. О. В. Стефанишин. Тернопіль, 2019. 29 с.
 5. Цуп О. В. Чеський досвід приватизації в умовах ринкових перетворень в Україні. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник / за заг. ред. М. В. Лазаровича. Тернопіль : Економічна думка, 2013. Вип. 18. С. 181–189.
 6. Цуп О. В. Україністика в Чехії: витоки і сучасні тенденції розвитку. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. Вип. 2. Ч. 1. С. 208–212.
 7. Цуп О. В. Українська трудова міграція в Чехії: проблеми і шляхи вирішення. Наукові записки / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Серія : Педагогічні та історичні науки. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. Вип. СХХ (120). С. 249–258.
 8. Цуп О. В. Вшанування творчої особистості Тараса Шевченка українською діаспорою Чехії. Тарас Шевченко і сучасна національна освіта : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., ТНЕУ, 5-6 берез. 2014 р. Тернопіль : Економічна думка, 2014. С. 148–149.
 9. Стефанишин О. В. Українські фонди Слов’янської бібліотеки в Празі. Документно-інформаційний простір: історія, теорія, практика : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 5 груд. 2017 р. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. С. 127–133.
 10. Стефанишин О. В. Договірно-правове забезпечення українсько-чеської співпраці у сфері правових відносин. Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, ТНЕУ, 5–6 квітня 2019 р. Тернопіль : Економічна думка, 2019. Т. 2. С. 218–220.
 11. Стефанишин О. В. Правове регулювання виставкової діяльності в Україні. Соціально-гуманітарний вісник. 2019. Вип. 29–30. С. 82–83.
 12. Марків І., Стефанишин О., Конопліцька О. Соціокультурна діяльність Євгена Олесницького у товаристві «Сільський господар» / Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря. Дрогобич, 2023. Вип. 69. Том 3. С. 4–12. URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/69_2023/part_3/1.pdf.


Шкіцька Ірина Юріївна

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ЗУНУ

     У 1998 році з відзнакою закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (спеціальність «українська мова та література»).

     На викладацькій роботі в ТНЕУ з 2006 року, у 2008 р. присвоєно вчене звання доцента, у 2020 р. – професора.

     19 березня 2013 року в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні Національної академії наук України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності «українська мова» на тему «Маніпулятивна стратегія позитиву в українській мові».

    Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць становить 96, із них одноосібна монографія «Маніпулятивні тактики позитиву: лінгвістичний аспект», 73 статі, 13 навчально-методичних праць, із них сім навчальних посібників: «Українська мова (за професійним спрямуванням): тести, завдання, відповіді», рекомендований Міністерством освіти і науки України (2003), «Аналітико-синтетична переробка інформації» (2007), «Лінгвістичні основи документознавства» (2008, 2010), «Управлінське документознавство» (2009, 2020), «Сучасна мовна комунікація в публічному управлінні» (2017), «Основи академічної доброчесності» (2018).

     Коло наукових інтересів: функціональна лінгвістика, прагмалінгвістика, психо- та соціолівнгвістика, методика викладання лінгвістичних і документознавчих дисциплін, інновації в освіті.

Публікації:

 1. Шкіцька І. Ю. Сучасна мовна комунікація в публічному управлінні : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 312 с.
 2. Інформація, комунікація, документ : ситуаційні завдання до практичних занять для студентів юридичного факультету спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність») ОС «бакалавр». Тернопіль, 2017. С. 14–45.
 3. Шкіцька І. Ю. Основи академічної доброчесності: практикум : навч.-метод. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 64 с.
 4. Шкіцька І.Ю. Характеристика комунікативних ситуацій маніпулювання позитивом. Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун‑т ім. Володимира Винниченка. Серія : Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. Вип. 130. С. 45–50.
 5. Шкіцька І.  Категорія оцінки у прагмалінгвістичному висвітленні. Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун‑ту ім. Г. С. Сковороди. Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2014. С. 278–286.
 6. Шкіцька І. Роль практичного складника в підвищенні грамотності студентів під час вивчення курсу «Лінгвістичні основи документознавства». Studia methodologica. Тернопіль : ТНПУ. 2014. Вип. 36. С. 14–18.
 7. Шкіцька І. Ю. Ефективність маніпулятивної тактики підвищення значимості співрозмовника. Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун‑ту ім. Г.С. Сковороди. Харків, 2014.  Вип. 38. С. 205–213.
 8. Шкіцька І.Ю. Вербальний вияв скромності в реакціях на позитивнооцінні маніпулеми. Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун‑ту ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2016. Вип.  С. 144–152.
 9. Шкіцька І. Ю. Реалізація конфліктогенного потенціалу прямих і непрямих звертань. Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун‑ту ім. Г.С. Сковороди. Харків, 2017. Вип. С. 152–162.
 10. Шкіцька І. Ю. Вербальна репрезентація негативних реакцій на маніпулятивну тактику підвищення значимості співрозмовника. Мова і культура. Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2017. Вип. 19. Т. IV (184). С.110–118.
 11. Шкіцька І. Ю. Способи та засоби вербалізації іронії в маніпулятивному дискурсі позитиву. Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун‑ту ім. Г. С. Сковороди. Вип. 47. Харків, 2018. С. 213–221.
 12. Шкіцька І. Ю. Реалізація правила взаємного обміну в ситуаціях маніпулювання позитивом. Мова і культура. Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2018. Вип. 21. Т. ІІ (191). С. 32–40.
 13. Шкіцька І. Реалізація регулятивних комунікативних тактик у ситуаціях неопосередкованої торгівлі. Studia Ukrainica Posnaniensia. 2019. Vol.7. S.153–163.
 14. Шкицкая И. Феномен иронии и её функции в манипулятивном дискурсе. Вестник Томского государственного университета. 2019. № 440. С. 45–52 (Web of Science Core: http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1822&article_id=40552 ).
 15. Шкіцька І. Іронія в ситуаціях маніпулювання позитивом. SLAVIA časopis pro slovanskou filologii. ročník 88, 2019. sešit 2. S. 193-201 (Scopus: http://www.slu.cas.cz/4-slav_2019.pdf).
 16. Шкіцька І. Огляд лінгвістичних студій періодичного видання «Studia Ukrainica Posnaniensia». Мовознавство. 2019. № 2. С. 72-78.
 17. Шкіцька І. Ю. Метод кейсів як спосіб активізації пізнавальної діяльності студентів: за і проти. Україна в умовах реформування правової системи : сучасні реалії та міжнародний досвід: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф.: Т. 2 [м. Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 5-6 квіт. 2019 р.]. Тернопіль : Економічна думка, 2019. С. 220-223.
 18. Шкіцька І. Ю. Особливості керування підготовкою випускних робіт студентів вишів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» в умовах сьогодення. Інформація та соціум: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції [07 червня 2019 року] / ред-кол.: О. М. Анісімова (голова), О. Є. Гомотюк та ін. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса. 2019. С. 6-8.
 19. Шкіцька І. Халіман О. Граматика оцінки: морфологічні категорії української мови: монографія. Мовознавство. 2020. № 1. С. 73-78 https://movoznavstvo.org.ua/index.php?option=com_attachments&task=download&id=745.
 20. Шкіцька І. Причини іронічної вербальної реакції на маніпуляцію позитивом. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. 2020. № 55. Article 1910. DOI: https://doi.org/10.11649/sfps.1910 (Scopus)
 21. Шкіцька І. Іронія в ситуаціях маніпулювання позитивом. SLAVIA časopis pro slovanskou filologii. ročník 88, 2019. sešit 2. s. 193-201. URL: http://www.slu.cas.cz/4-slav_2019.pdf (Scopus)
 22. Шкіцька І. Комп’ютерне тестування в умовах дистанційного навчання (на прикладі викладання документознавчих дисциплін у зво). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. № 1. C. 49–58. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19356
 23. Шкіцька І. Ю. Тенденції розвитку сучасної термінології сфери вищої освіти. Українська мова. 2021. № 2 (78). С. 102–115. URL: https://doі.оrg/10.15407/ukrmova2021.02
 24. Шкіцька І. Діяльність редакції наукового фахового видання у світлі академічної доброчесності. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2021. Вип. 39. Том 3. С. 282-288 URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/36_2021/part_2/36-2_2021.pdf
 25. Шкіцька І. Ю. Динаміка термінології сфери інформаційної діяльності та бібліотечної справи. Лінгвістичні дослідження : [зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун‑ту ім. Г. С. Сковороди]. Харків, 2022. С. 77-92. URL: https://doi.org/10.34142/23127546.2022.56.06
 26. Шкіцька І. Нові підходи в навчанні документознавчих дисциплін: на прикладі аналітико-синтетичного опрацювання інформації. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2023 (у друці)
 


Щербяк Юрій Адамович

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ЗУНУ

     У 1997 році закінчив Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти за спеціальністю «польська мова та зарубіжна література». У 2008 році з відзнакою закінчив магістратуру за спеціальністю «Державна служба» (спеціалізація «Світова та європейська інтеграція») Тернопільського національного економічного університету.

     У 2000 році захистив кандидатську дисертацію «Система морального виховання учнів загальноосвітніх шкіл Галичини (1900–1939 рр.)» у спеціалізовані вченій раді Прикарпатського університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

     У 2010 році захистив докторську дисертацію «Освітня доктрина Української греко-католицької церкви та її впровадження в Україні (середина ХІХ – ХХ століття)» у спеціалізованій вченій раді Д.64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

     З 2006 року працює на посаді доцента кафедри українознавства Тернопільського національного економічного університету. У 2009 році було присвоєно вчене звання доцента, у 2010 році – професора кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ.

     Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій із педагогічних спеціальностей Д 58.053.01 Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.

     Автор понад 80 наукових і навчально-методичних праць, з них 64 опубліковано у фахових виданнях України. Після захисту докторської дисертації опубліковано 46 праць, з них 3 колективних монографії, в тому числі 5 навчально-методичних посібників. Основні результати науково-дослідної роботи висвітлено на міжнародних і регіональних науково-практичних конференціях.

     Коло наукових інтересів: управлінський менеджмент, система виховання молоді, християнська педагогіка, моніторинг якості навчання студентів.

     Життєве кредо: «Роби сьогодні те, що інші не хочуть, завтра будеш жити так, як інші не можуть».

     Електронна адреса: yu.shcherbiak@wunu.edu.ua

Публікації:

 1. Щербяк Ю. Методичні рекомендації для вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи» Тернопіль : Економічна думка, 2013. 92 с.
 2. Щербяк Ю. Організація документознавства право ділової сфери : навч.-метод. посіб. Тернопіль : Економічна думка, 2013. 80 с.
 3. Щербяк Ю. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. Тернопіль : Економічна думка, 2014. 304 с.
 4. Щербяк Ю. Адаптація студентів до навчання у вищому навчальному закладі. Якість університетської освіти: актуальні питання теорії та практики : монографія. Тернопіль : Економічна думка, 2016. С. 122–147.
 5. Щербяк Ю., Коваль О., Ященко  Е. Моніторинг якості освітньої діяльності у системі вищої економічної освіти: проблеми та перспективи : монографія / за заг. ред. Ю.А. Щербяка. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 320 с.
 6. Щербяк Ю. Українська вища освіта в умовах глобалізації: експортний потенціал освітніх послуг. Globalizacja drogą ku przyszłości. 20 lat Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli 1997-2017. Stalowa Wola, 2017. S. 57–74.
 7. Щербяк Ю. Особливості підготовки фахівців зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» у Тернопільському національному економічному університеті. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія : Педагогічні науки. Полтава, 2013. Вип. 1 (57). С.46–54.
 8. Щербяк Ю. Організація самостійної роботи студентів в умовах вищої економічної школи. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Київ, 2014. Дод. 4 до Вип. 31, Том ІІ (10) : тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». С. 329–337.
 9. Щербяк Ю. Особливості адаптації іноземних студентів до навчання в Україні (на прикладі ТНЕУ). Збірник наукових праць. Педагогічний альманах. Херсон, 2015. Вип. 25. С. 136–144.
 10. Щербяк Ю. Особливості соціально-педагогічної роботи з студентською молоддю з особливими потребами у вищому навчальному закладі. Збірник наукових праць. Педагогічний альманах. Херсон, 2018. Вип. 39. С.225–232.
 11. Features of social-pedagogical work with student young people with special needs in higher educational institutions. REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES HUMAINES ET NATURELLES, Internationale Stiftung Schlung, Kunst, Ausbildung Zürich – Schweiz, 2018. Numéro 1. S. 57–68.
 12. Adaption of students with special needs to study in integrated educational environment. REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES HUMAINES ET NATURELLES, Internationale Stiftung Schlung, Kunst, Ausbildung Zürich – Schweiz, 2018. Numéro 1. S. 45–56.
 13. INCLUSIVE EDUCATION IN A GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTION: THEORETICAL AND METHODICAL ASPECTS // REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES HUMAINES ET NATURELLES, Internationale Stiftung Schlung, Kunst, Ausbildung Zürich – Schweiz, 2018. Numéro 2. S. 9–21.
             


Яблонська Наталія Мирославівна

кандидат філологічних наук, викладач кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ЗУНУ

      У 2004 році закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література».

     З 2004 року почала працювати у ТЗОШ № 30 м. Тернополя вчителем української мови та літератури. З 2012 року – викладач Чортківського коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ.

     У травні 2017 року захистила дисертацію на тему: «Постмодерністський дискурс художньої прози В. Даниленка» за спеціальністю 10.01.01 – українська література та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук.

     З 2019 року – викладач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету.

      Коло наукових інтересів: постмодерністський дискурс в українській літературі, вплив масової літератури на національну культуру, виставкова діяльність.

     Електронна адреса: n.yablonska@wunu.edu.ua

Публікації:

 1. Українська мова : методичні вказівки та завдання до виконання самостійних робіт / уклад. Яблонська Н. М., Шевчук М. В. Тернопіль : ТНЕУ, 2015. 44 с.
 2. Яблонська Н. Постмодерністські засоби творення малої прози В. Даниленка. Література світу: поетика, ментальність і духовність : зб. наук. праць. Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. Вип. 6. С. 148–157.
 3. Яблонська Н. Жанр іронічної новели у творчості В. Даниленка. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки (літературознавство). Миколаїв : МНУ ім. В О. Сухомлинського, 2015. № 2 (16). С. 325–329.
 4. Яблонська Н. Романістика В. Даниленка в контексті художніх шукань великої прози початку ХХІ ст. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. Літературознавство. Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2016. № 1 (326). С. 232–238.
 5. Яблонська Н. Новелістика В. Даниленка в контексті магічного реалізму. Українська наука у європейському контексті. Німецько-українські наукові зв’язки : зб. наук. праць. Мюнхен : НУНО, 2016. Том ІХ. С. 304–309.
 6. Яблонська Н. Жанрово-стильові особливості прози В. Даниленка в контексті Київсько-Житомирської прозової школи. Діалог мов – діалог культур. Україна і світ : матеріали VII міжнар. наук.-практ. Iнтернет-конф., м. Мюнхен, 2017 р. Мюнхен : НУНО, 2017.
 7. Біловус Л.І., Васильків О.В., Гомотюк О.Є., Яблонська Н.М. Блог як мовленнєвий жанр – еволюція епістолярного жанру. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». 2020. № 17. https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/17956
 8. Bilovus L., Fedchyshyn N., Mysyk О., Permiakova О., Yablonska N. Future Doctors Professional Preparation Model. Journal of Research in Medical and Dental Science. 2021. Volume 9, Issue 6, P. 54–61 (Web of Science Core Collection) (ос.вн. – 0,4) (ISSN 2347-2545 (Print) ISSN 2347-2367 (Online))
 9. Bilovus L., Fedchyshyn N., Mysyk О., Permiakova О., Yablonska N. Future Doctors Professional Preparation Modeltive. Journal of Research in Medical and Dental Science. 2021. Volume 9, Issue 7, P. 29–37. (Web of Science Core Collection) (ос.вн. – 0,4) (ISSN 2347-2545 (Print) ISSN 2347-2367 (Online))
 10. Біловус Л.І., Гомотюк О.Є., Яблонська Н.М. Культурно-просвітницька праця Гарвардського Інституту українських студій у другій половині ХХ ст. щодо збереження національної ідентичності (на матеріалах українськомовної  періодики діаспори США). Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2021. № 9 (347). С. 104–118. visnyk.luguniv.edu.ua/index.php/vhis/issue/view/30
 11. Bilovus L., Homotiuk О., Yablonska N., Vasylkiv О. Development of the children’s internet segment: age characteristics in various electronic contents. REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES HUMAINES ET NATURELLES. Switzerland: Zürich, 2022. № 4. Р. 45-54. ISSN: 2235-2007
 12. Біловус Л., Гомотюк О., Яблонська Н. Формування комунікаційної компетентності бакалаврів із використанням інформаційних технологій під час навчання. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2023. № 1.


Дячок Оксана Миронівна

доктор архітектури, доцент, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ЗУНУ

Коло наукових інтересів: сакральна архітектура та мистецтво Тернопільщини, охорона культурно-мистецької спадщини. Дисципліни: історія мистецтв, історія та теорія дизайну, орнаментика та етнодизайн, охорона культурно-мистецької спадщини. Електронна адреса:   kafdid@wunu.edu.ua


Васильків Олена В'ячеславівна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ЗУНУ, начальник відділу інформації та зв'язків з громадськістю ЗУНУ

Коло наукових інтересів: компаративістика, теорія літератури, зв’язки з громадськістю. Електронна адреса:  pressa@wunu.edu.ua


Вербіцька Ірина Орестівна

доцент, доцент кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ЗУНУ, заслужений майстер народної творчості України

Коло наукових інтересів: Художні обереги - феномен українського декоративного мистецтва (Історія. Типологія. Стилістика. Художні особливості.). Електронна адреса:  kafdid@wunu.edu.ua


Комінярська Людмила Анатоліївна

кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ЗУНУ

Коло наукових інтересів: телевізійна реформа в Україні, інформаційно-психологічна війна Росії проти України, створення медіаконтенту в умовах воєнного стану, етичні проблеми в ЗМІ, журналістські стандарти у сучасних масмедіа. Електронна адреса: kafdid@wunu.edu.ua


Дурдас Галина Василівна

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ЗУНУ

Коло наукових інтересів: гендерна політика радянської влади, актуальні проблеми історії України ХХ ст. Дисципліни: історія та культура України. Електронна адреса: h.durdas@wunu.edu.ua


Зубик Михайло Васильович

викладач кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ЗУНУ, заслужений журналіст України

Коло наукових інтересів: культура мовлення, медіа критика, медіаправо. Електронна адреса: kafdid@wunu.edu.ua


Ярич Володимир Петрович

викладач кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ЗУНУ

Коло наукових інтересів: національно-визвольний рух українського народу 1920-1950-х рр., політика національної пам'яті, архівний потенціал українського визвольного руху. Дисципліни: історія та культура України, джерелознавство, методологія наукових досліджень. Електронна адреса:  kafdid@wunu.edu.ua


Мичко Світлана Борисівна

викладач кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ЗУНУ, заслужений журналіст України

Коло наукових інтересів: засоби досягнення ефективності журналістських текстів; роль медіа у сучасних процесах; специфіка локальних медіа та їх вплив на розвиток громад. Дисципліни: сучасна практична журналістика. Електронна адреса: kafdid@wunu.edu.ua


Мисків Ірина Юріївна

старший лаборант кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ЗУНУ

Контакти: Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка, 9, кабінет: 27, 35. Телефон: (0352)47-50-50#19-222. Електронна адреса:  kafdid@wunu.edu.ua


Мариняк Мар'яна Андріївна

лаборант кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ЗУНУ

Контакти: Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка, 9, кабінет: 27, 35. Телефон: (0352)47-50-50#19-222. Електронна адреса:  kafdid@wunu.edu.ua


Аспіранти